ثنا  2019-03-04 15:43:48   

تفاوت Indentification با Authentication


تفاوت Indentification  با Authentication

هویت شناسی یعنی فهمیدن اینکه یک شخص کیست. احراز هویت مکانیزم اثبات آن هویت است. به شیوه دیگر تعیین هویت ادعای موجودیت است احراز هویت اثبات آن ادعاست.در دنیای فیزیکی هر شخص می‌تواند ادعا کند هر کس باشد برای اثبات آن شخص نیاز دارد برخی شواهد مانند گواهینامه رانندگی، پاسپورت و غیره را باید ارائه کند.
سیستم‌ها یا روش های احراز هویت براساس یک یا چند فاکتور از بین 5 فاکتور زیر است:

  1.  چیزی که شما میدانید مانند یک پسورد یاPIN.
  2. چیزی که شما دارید مانند یک کارت هوشمندtoken  , یایک ابزار تعیین هویت.
  3. چیزی که شما هستید مانند اثر انگشتتان یا الگوی شبکیه ایی چشم شما.
  4. چیزی که شما انجام می‌دهید مانند یک عمل که شما برای احراز هویت کامل انجام می‌دهید.
  5. جائیکه شما هستید.

 

منابع


+ security